CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals de Contractació apliquen a la compra de productes que l'entitat DISTRIBUCIONES CALZADO BANYOLES, SL (“ CASTAÑER ”), ven a través de la pàgina web de la seva titularitat allotjada a la URL castaner.com (la “ Web ”) a qualsevol usuari d'Internet que faci una comanda (el/els “ Client/s ”).

Les dades d'identificació i contacte de CASTAÑER són les següents:

Domicili social : C/ Menuts, 28 17820 Banyoles (Girona)

CIF núm. : B-50667823

Correu electrònic : customercare@castaner.com

Telèfon : (+34) 972.581.700

Dades registrals : Registre Mercantil de Girona, Tom 1269, Foli 173, Full 21554, Inscripció 2 - NIF/VAT ESB50667823

En realitzar una comanda de compra a través de la Web, el Client declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per contractar els productes oferts a la Web. A aquest efecte, CASTAÑER es reserva l'opció de sol·licitar, en qualsevol moment, al Client documentació acreditativa de la vostra edat. En cas que CASTANÑER verifiqui que el Client no té l'edat requerida o el Client no atén el requeriment de CASTAÑER, o no ho atén correctament, CASTAÑER li impedirà la contractació del producte sol·licitat.

Les Condicions Generals de Contractació apliquen únicament a les compres de productes realitzades per Clients a través de la Web i, en conseqüència, no aplicaran en cas que els Clients comprin productes a tercers oa botigues físiques.

La compra dels productes oferts a través de la Web comporta l'acceptació dels termes i condicions de les Condicions Generals de Contractació per la qual cosa, abans de procedir a la seva acceptació, en llegeixi atentament el contingut . Si no accepteu les Condicions Generals de Contractació, la compra dels productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l'assumpció de cap tipus d'obligació i/o responsabilitat per part de CASTAÑER.

Així mateix, CASTAÑER es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, i en este cas, serà degudament notificat al Client.

Tràmits

Per procedir a la compra dels productes oferts a través de la Web, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment previstos a la web. No caldrà estar registrat a la Web, ja que es podrà contractar directament prèvia emplenament del formulari de contractació.

En processos de compra posteriors, en cas que el Client s'hagi registrat, només caldrà que faciliti la seva adreça de correu electrònic i la contrasenya.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que aparegui a Euros a la Web i inclourà l'IVA i/o, si escau, qualsevol altre impost i/o taxa que resulti aplicable al territori d'aplicació, així com qualsevol despesa d'enviament degudament desglossada de conformitat amb el previst a la ' Política d'enviaments i despeses '.

CASTAÑER podrà oferir descomptes en el marc de determinades promocions, si bé aquests descomptes no seran acumulables a altres promocions.

CASTAÑER es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes sobre els preus dels productes. En qualsevol cas, el preu aplicable a la comanda de compra efectuada pel Client serà el que consti a l'hora d'acceptar les Condicions Generals de Contractació respecte del producte seleccionat.

El Client podrà realitzar un pagament únic a través d'alguna de les modalitats següents:

- Targeta de dèbit o de crèdit (Visa Electró, American Express o altres previstes a la Web)

- PayPal

- Klarna*

*Per poder oferir els mètodes de pagament de Klarna, és possible que a la pestanya de pagament hagi d'ingressar les seves dades personals de contacte i detalls de la comanda al formulari, perquè Klarna avaluï i qualifiqui el mètode de pagament utilitzat. Les vostres dades personals enviades a través del formulari de Klarna es processaran en base a la vostra pròpia política de privadesa .*

El Client haurà d'incloure la informació del pagament que se li requereixi en el procediment de compra. El càrrec s'efectuarà una vegada que sigui acceptat per l'entitat financera o plataforma a través de les quals es faci el pagament ja que, en cas contrari, la compra no es podrà dur a terme.

Posteriorment a aquest pagament, el Client rebrà un correu electrònic confirmant la compra del producte i una còpia de les presents Condicions Generals de Contractació.

Lliurament dels productes

Els lliuraments es duran a terme al lloc indicat pel Client en el procediment de compra sempre que sigui dins d'Espanya (amb exclusió de les Illes Canàries i Ceuta i Melilla) i dels països següents: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suècia.

La comanda del producte tindrà caràcter vinculant quan el Client ho confirmi en el procediment de compra.

Un cop CASTAÑER hagi verificat que la compra s'ha realitzat correctament, procedirà a lliurar els productes a l'adreça indicada pel Client en el procediment de compra, en el termini previst a la ' Política d'Enviaments i Despeses ' que, en cap cas, serà superior als trenta (30) dies següents a la data de confirmació de la comanda.

El Client podrà fer el seguiment de les comandes si així ho ha sol·licitat en el procés de compra.

El lliurament dels productes es considerarà efectuat a partir del moment en què hagin estat posats a la disposició del Client.

Si en el moment del lliurament dels productes, el Client és absent, l'empresa de missatgeria contractada per CASTAÑER realitzarà fins a tres (3) intents de lliurament. Si no s'aconsegueixen lliurar els productes al Client després d'aquest nombre d'intents, els productes es retornaran a CASTAÑER, i caldrà que el Client contacti amb el Departament d'Atenció al Client per convenir amb el nou lliurament.

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a disponibilitat dels mateixos. En cas de manca de disponibilitat del producte contractat, CASTAÑER n'informarà el Client i li podrà oferir un producte de característiques similars d'igual o superior qualitat, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l'import pagat abans possible.

Així mateix aplicaran la resta de termes i condicions previstos a la ' Política d'Enviaments i Despeses '.

Responsabilitat

CASTAÑER s'esforça al màxim a oferir-vos una informació dels productes exacta i completa i el més actualitzada possible. No obstant això, el color dels productes que apareixen a la web pot variar depenent de les característiques dels dispositius dels clients. A aquest efecte, CASTAÑER es reserva el dret a rectificar les imatges dels productes quan sigui necessari.

CASTAÑER no serà responsable dels errors que es puguin produir en el lliurament dels productes en cas que el Client no hagi emplenat correctament el formulari de compra habilitat a la Web. Si hi hagués alguna incidència en el lliurament dels productes, CASTAÑER n'informarà el Client tan aviat com en tingui coneixement.

El risc dels productes es transmetrà al Client a partir del moment en què aquests s'hagin posat a la seva disposició i, en el cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del Client fins a lliurar-los a CASTAÑER.

Garanties

La garantia dels productes venuts a través del web s'ajustarà al que preveu la legislació vigent i, per tant, amb caràcter general, CASTAÑER respondrà de les faltes de conformitat manifestades pel Client en el termini de dos (2) anys des de el lliurament dels productes. Per poder sol·licitar el dret a garantia és imprescindible el justificant de compra a www.castaner.com dels productes.

En concret, si el producte venut per CASTAÑER no fos conforme, el Client haurà d'informar a CASTAÑER com més aviat millor a través del formulari de contacte i sol·licitar la substitució del producte aportant material fotogràfic que evidenciï el defecte.

El Client haurà d'informar a CASTAÑER de la manca de conformitat en el termini màxim de dos (2) mesos des que en va tenir coneixement.

No obstant això, s'entendrà que els productes són conformes i, per tant, quedaran fora de tota garantia quan:

a) El dany o deteriorament en els productes venuts per CASTAÑER es produeixi per causes alienes al fabricant oa CASTAÑER o, si escau, de qui actuï sota la seva responsabilitat (força major, accident, etc.)

b) El dany o deteriorament en els productes venuts el provoqui o s'origini per un component que no ho hagi subministrat el fabricant o CASTAÑER o sigui conseqüència d'alteracions o reparacions efectuades per persones alienes al fabricant o CASTAÑER o, si escau, de qui actuï sota la seva responsabilitat.

c) El dany o deteriorament sigui ocasionat per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, accidents, mala utilització, pluges i rentats.

El client haurà de seguir, en tot moment, les instruccions del Departament dAtenció al Client per exercir el dret de garantia.

El client haurà d'enviar els articles a reparar sota garantia en condicions higièniques òptimes. Castañer es reserva el dret a no reparar productes subjectes a garantia que no es trobin aptes per manipular-los de manera salubre.

En cas de devolució del bé per manca de conformitat, les despeses de devolució seran a càrrec de CASTAÑER.

Desistiment i devolucions

En qualsevol cas, el Client disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals a comptar de la data de recepció del producte per exercir el dret de desistiment.

Per a l'exercici del dret de desistiment, el Client podrà emplenar el model de Formulari de Desistiment que consta al final de les Condicions Generals de Contractació i enviar-lo per correu postal a CASTAÑER juntament amb el producte a tornar i tots els embolcalls.

Un cop exercitat el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del producte i del Formulari de Desistiment, CASTAÑER realitzarà l'abonament corresponent i tornarà al Client l'import íntegre de la compra i de les despeses de lliurament.

Sense perjudici del dret de desistiment previst anteriorment, CASTAÑER admet la devolució dels seus productes en un termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar de la data de compra del producte. A aquest efecte, el Client haurà de seguir el procediment previst a la Política de Devolucions .

Per gestionar els enviaments dels productes de forma ràpida i senzilla a CASTAÑER, es posa a disposició del Client el sistema de recollides de CorreosExpress en el cas dels enviaments nacionals (Espanya), i cal que el Client enviï el producte a la mateixa caixa o en un embalatge semblant a l'original. Per a les trameses dels països fora d'Espanya, es posa a disposició una etiqueta per gestionar la devolució amb DHL Express. En cas que el producte no s'enviï a la mateixa caixa o en un embalatge similar a l'original i/o pateixi danys, CASTAÑER no es farà càrrec d'aquests danys i no atendrà el dret de desistiment ni el de devolució.

Tingueu present que les devolucions són gratuïtes.

Protecció de dades personals

En relació amb les dades personals facilitades pel Client durant el procediment de compra, CASTAÑER, en la seva condició de Responsable del Tractament, informa que les tractarà de conformitat amb el següent:

Finalitats :

  • Gestionar la venda dels productes comprats a través de la web.
  • Enviament de comunicacions informatives sobre CASTAÑER, possibles ofertes i novetats de productes de la marca per email, sms, telèfon.

Legitimació : La base legal per al tractament de dades és l'execució de la relació contractual. En els formularis de la Web caldrà que el Client empleni els camps marcats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar la impossibilitat de dur a terme la compra sol·licitada o, si escau, de l'enviament de les comunicacions informatives. El Client haurà de comunicar les seves dades personals actuals i correctes per tal que la informació continguda als seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

Conservació : Les dades personals es conservaran durant el termini legal previst per la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable).

Destinataris : Les dades podran comunicar-se a les entitats financeres, plataformes de pagament i empreses de missatgeria previstes en el procediment de compra per a la gestió del pagament i lliurament dels productes i, si escau, a les administracions públiques de conformitat amb la normativa vigent .

Drets : El Client podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a customercare@castaner.com . En cas que no obtingueu una resposta satisfactòria o vulgueu més informació sobre qualsevol d'aquests drets, podreu acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

Mesures de Seguretat : CASTAÑER té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Queixes i reclamacions

El Client haurà de contactar amb CASTAÑER, a través dels mitjans indicats a l'inici de les Condicions Generals de Contractació, per manifestar les seves queixes i reclamacions, i es comprometrà CASTAÑER a posar a la seva disposició el full o formulari de reclamacions per poder atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini dun mes des que siguin presentades.

El Client tindrà dret a reclamar factura en suport físic de qualsevol comanda que efectuï.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç i aquestes romandran vigents en tot allò altres, tenint-se per no posada aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia.

Idioma

Les condicions generals de contractació estan redactades en català, espanyol, francès, italià i anglès. En cas de contradicció entre les dites versions, prevaldrà la versió en espanyol.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les condicions generals de contractació es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

D'acord amb l'art. 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum , s'informa als Clients que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Igualment, en cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals de Contractació, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent en matèria de consumidors i usuaris.

Formulari de desistiment

Mitjançant l'enviament del present formulari degudament emplenat notifico a CASTAÑER, que exercit el dret de desistiment en relació amb el producte comprat, de conformitat amb la legislació vigent.

Data

Client

Núm. de comanda
e-mail de contacte

A l'atenció deCastañer – Customer Care – c/ Mas Riera S/N – 17820 – Girona customercare@castaner.com
Data

El Client accepta la devolució de l'import abonat al seu dia, sense interessos, al mètode de pagament utilitzat.

Actualització: Abril 2022.

Podeu descarregar les condicions a aquest enllaç .