CONDICIONS D'ÚS

El titular de la pàgina web allotjada a www.castaner.com (la “ Web ”) és l'entitat DISTRIBUCIONES CALZADO BANYOLES, SL, que opera sota la marca comercial CASTANYER® (“ CASTANYER ”), les dades d'identificació de les quals són les següents:

Domicili social : C/ Menuts, 28 17820 Banyoles (Girona)

CIF núm. : B-50667823

Correu electrònic : customercare@castaner.com

Telèfon : (+34) 972.581.700

Dades registrals : Registre Mercantil de Girona, Tom 1269, Foli 173, Full 21554, Inscripció 2 - NIF/VAT ESB50667823

Accés a la Web

Les Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i la utilització del Web que CASTANYER posa a disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat de facilitar-los informació relativa a CASTANYER, els seus productes i/o serveis.

Els continguts de la Web estan exclusivament dirigits a majors de catorze (14) anys d'edat , per la qual cosa, quan l'usuari es registri a la web per rebre newsletters , manifesta tenir aquesta edat. A aquest efecte, CASTANYER es reserva l'opció de sol·licitar a l'usuari, en qualsevol moment, documentació que n'acrediti l'edat. En cas que CASTANYER verifiqui que l'usuari no té l'edat requerida o l'usuari no atén el requeriment de CASTANYER, o no ho atén correctament, CASTANYER li donarà de baixa com a usuari registrat.

L'accés i la utilització de la Web per l'usuari comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús. En conseqüència, us preguem que llegiu atentament les Condicions Generals d'Accés i Ús quan es proposi utilitzar la Web ja que podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no s'accepten les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, us preguem abstenir-vos d'utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització de la Web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als productes continguts en aquest, amb total subjecció a la normativa aplicable ia les Condicions Generals d'Accés i Ús.

En conseqüència, l'usuari es compromet a:

Respectar la resta dusuaris de la Web.

 • No formular comentaris ni publicar continguts que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes, denigrants o violents; i/o (ii) resultin inadequats o no pertinents en relació amb l'activitat de CASTANYER, els seus productes i/o serveis.
 • No realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar la Web o que n'impedís, de qualsevol manera, la seva utilització normal i/o funcionament.
 • No transmetre continguts que puguin contenir o virus, scripts o un altre codi maliciós o programa amb propietats destructives o perjudicials o programes tendents a interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programari o maquinari .
 • No interferir o condicionar de cap manera la seguretat de la Web o utilitzar de manera abusiva els recursos, serveis i productes disponibles en aquesta.
 • No accedir, modificar, adaptar i/o realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o, d'alguna manera, interferir a la Web.
 • No inseriu dades o hiperenllaços a la Web, excepte aquells permesos per CASTANYER expressament de conformitat amb el que preveu la secció 'Política en matèria d'enllaços (“links”)' .
 • No dur a terme accions que puguin desactivar, sobrecarregar o afectar el funcionament correcte del web.

S'informa a l'usuari que, en cas que incompleixi les Condicions Generals d'Accés i Ús o qualssevol altres termes i condicions recollits a la Web, CASTANYER es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar l'accés a la Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte, en qualsevol moment i sense previ avís.

CASTANYER realitza els seus millors esforços per mantenir la Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts de la Web degudament actualitzats. Tot i això, CASTANYER no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

CASTANYER es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, modificacions, supressions i/o actualitzacions sobre la informació continguda a la Web, la seva configuració o presentació.

Responsabilitat

Tant l'accés a la Web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que conté es fan sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

CASTANYER no serà responsable, sota cap circumstància, en qualsevol dels supòsits següents:

 • Per qualssevol danys i/o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda a la Web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de CASTANYER, incloent-hi, però no limitant-se, als provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics.
 • Per qualsevol dany i/o perjudicis els danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat de la Web ni de les caigudes, interrupcions, absència i/o defecte en les comunicacions.
 • Per qualsevol danys i/o perjudicis al programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la web.
 • Per qualsevol infracció de la Web, o qualsevol dels seus elements, comesa per una entitat diferent de CASTANYER.
 • Per qualsevol infracció que sorgeixi d'una utilització de la Web que no compleixi els termes i les condicions permesos d'acord amb les Condicions Generals d'Accés i Ús i qualsevol altres que siguin aplicables.
 • Per qualsevol incidència, suspensió, interrupció o caiguda d'Internet que impedeixin la disponibilitat i/o continuïtat en accedir-hi.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CASTANYER pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les Condicions Generals d'Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de la Web.

Xarxes socials

CASTANYER disposa de perfils en algunes xarxes socials (com, per exemple, (Facebook , YouTube i Instagram), amb la finalitat d'informar sobre els seus productes.

Els usuaris que s'adhereixin a algun dels perfils oberts per CASTANYER a les xarxes socials hauran de respectar i complir els termes i condicions de la xarxa social en qüestió.

CASTANYER podrà realitzar les següents actuacions:

 • Accedir a la informació pública del perfil dusuari.
 • Enviar missatges individuals a través dels canals de la xarxa social quan estiguin permesos.
 • Actualitzar l'estat del perfil que es mostraran al perfil de l'usuari.

CASTANYER es reserva el dret a realitzar concursos, promocions i/o sorteigs a través dels seus comptes a les xarxes socials.

Publicitat

CASTANYER podrà incloure a la Web continguts publicitaris i/o patrocinis de tercers. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix íntegrament amb la legislació que, en cada cas, pugui ser aplicable.

En conseqüència, CASTANYER no serà responsable de qualsevol error, inexactitud i/o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors ni dels incompliments de la normativa vigent.

Política en matèria denllaços (“links”)

a) Enllaços amb la Web

Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web (“ Lloc Enllaçant ”) un enllaç que dirigeixi a la Web, o un emmarcat amb el mateix, hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ i per escrit de CASTANYER.

En cap cas, l'autorització atorgada per CASTANYER significa que avali, promocioni, garanteixi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que en sigui responsable del contingut.

El Lloc Enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, albergar continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits i/o nocius (violents, racistes, denigrants, etc.) i/o resultin inadequats o no pertinents en relació amb els productes i/o serveis de CASTANYER.

En cas d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, CASTANYER procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, que haurà de suprimir l'enllaç.

b) Enllaços amb altres llocs web

A la Web es poden incloure diferents enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres llocs web (“ Llocs Enllaçats ”).

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CASTANYER, amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats.

En conseqüència, CASTANYER no es fa responsable del contingut, condicions d'ús, polítiques de privadesa, i altres condicions dels Llocs Enllaçats, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d'ordenats subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) .) [els “ Continguts ”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de CASTANYER o, si escau, dels seus llicenciants.

Els signes distintius inclosos a la Web són titularitat de CASTANYER o dels seus llicenciants. Així mateix, el nom de domini www.castaner.com en què està allotjat el web és titularitat de CASTANYER.

Mitjançant aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament de la Web, els seus continguts i/o els signes distintius i noms de domini titularitat de CASTANYER.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de CASTANYER, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin ia les responsabilitats que, si escau, es derivin de els mateixos.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris de la Web es regulen a la Política de Privadesa .

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç i aquestes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti afectada.

A aquests efectes, les Condicions Generals d'Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició d'aquest no quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia.

Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés i la utilització del Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals d'Accés i Ús, els Jutjats competents seran els que disposin la normativa legal aplicable.